هوش مصنوعی در خدمت سیاست خارجی
سیاست خارجی در حال حرکت به سمت الگوریتم هایی است که هدف آنها تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی وقایع و مشورت دادن به دولت هاست. دنیا چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد وقتی کشورها برای پیش بینی رویدادهای آینده از الگوریتم ها استفاده کنند؟ ادامه‌مطلب